Geschiedenis KOIV - Periode 1940 tot 1949

Artikelindex

Periode 1940 tot 1949

1940 - Maandblad van den Vlaamschen Bieënbond
- Via senator E. Leysen werd een brief geschreven aan de minister van Arbeid en Sociale Werken met klacht over het dopgeld dat bieëntelers niet ontvangen, omdat zij zich met bieënteelt bezig houden.
- Onderzoek in België over "Uitlezing der moederbieen" (uitlezing = selectie).
Voordelen van onze inlands bieën:
- ze is nog nooit geselecteerd; tot op heden geeft de uitlezing de beste koninginnen;
- ze is aan ons klimaat aangepast;
- ze verdedigt zich goed;
- ze rooft niet !
- na uitlezing is ze zo vruchtbaar als de vreemde; ze is werkzaam en vlijtig;
- ze is sterk en taai;
- ze behoudt beter haar hoedanigheden;
- ze is gevormd is ons klimaat, voor ons klimaat;
- ze brengt meer op, zelfs bij ongunstig weder;
- haar opbrengst is regelmatig.
Nadelen:
- ze is minder vruchtbaar; ze is kwader!
- ze is zwermlustig;
- ze is moeilijk te behandelen;
- de honing die ze opbrengt is donker.
10 mei 1940 - Begin van een vier jaar durende oorlog. Van het maandblad verschijnen slecht 5 nummers (januari - mei ).
1941 - Het maandblad kan terug verschijnen, maar op slechts 16 bladzijden per maand.
Maart 1941 - Iedere bieënhouder zal, door tussenkomst van de bond waarvan hij lid is, een jaarlijkse hoeveelheid ontaarde suiker ontvangen, naar rato van 10 kg per korf of per kast.
- Oproep vanwege het ministerie van Landbouw, hoofdgroepering Zuivel, Vetten en Eieren, om de normale honingprijs van 50 F per kilo tot 35 F terug te brengen.
- Oproep aan de bieënhouders tot vrijwillige levering van honing voor de behoeftige bevolking.
- prijs voor een bieënzwerm: 125 F.
6 oktober 1941 - Ramp voor de bieboeren: er is geen accijnsvrije suiker beschikbaar en de zuivere suiker kost in de handel 7 F/kilo.
1942 - Het maandblad wordt op 7.300 exemplaren gedrukt en het aantal leden van de Oostvlaamse bond bedraagt 1.024.
- De militaire bevelhebber beslist de jaarlijkse hoeveelheid papier, nodig voor het drukken van het maandblad, met de helft te verminderen.
- Vanaf maart 1942 noemt het maandblad: "Onderrichtingsblad voor de Bieëntelers van Vlaanderen"
- Inlevering van honing: voor een levering van 2 kg honing of een veelvoud ervan ontvangt men 10 kg suiker. Laconiek wordt eraan toegevoegd: "natuurlijk als het mogelijk is".
- Vanaf juni 1942 verschijnt het maandblad op oorlogspapier.
1943 - Is een slecht honingjaar.
- Voor het eerst wil men de suiker die voor bijenvoeding bestemd is met Octosan denatureren.
1944 - Het einde van de oorlog is in zicht.
- Het maandblad verschijnt op slechts 8 bladzijden en wordt in totaal afgesloten op 56 bladzijden met als laatste nummer de editie september.
- In september 1944 wordt Oost-Vlaanderen bevrijd.
1945 - Op 1 september start het maandblad terug onder zijn oude benaming: "Maandblad van den Vlaamschen Bieënbond".
- Er zijn geen verplichte honingleveringen meer.
- Op 19 december 1945 spreekt voorzitter E. Leysen in de Senaat over het belang van de bijenteelt in België. Er zijn op dat ogenblik ongeveer 15.000 imkers in ons land.
1946 - De vergoeding voor vernietiging in geval van besmettelijke bijenziekten bedraagt 400 F per kast en 200 F per korf.
- zondag 1 september 1946: groot feest bij de afdeling "Bieëntelersbond van Sint-Niklaas" met inhuldiging van een nieuw vaandel een tentoonstelling in de zalen van het College en een optocht door de stad.
- 27 oktober 1946: stichting der Belgische Koninginnetelers (met volledige gelijkheid tussen Vlaamsche en Waalsche imkers)!
- Oost-Vlaanderen telt 1.400 imkers, aangesloten bij 30 afdelingen en deze geven 9.998 kolonies aan.
1947 - Met een brief van 25 maart 1947 wordt medegedeeld dat alleen die bijenhouders wier koloniën aangegeven worden bij de jaarlijkse telling van 15 mei 1947 in aanmerking komen om van suikerbedeling te genieten.
1948 - Carnioolse moederbieën worden aangeboden tegen een prijs variërend tussen 235 en 310 F, naargelang de maand van levering.
- Een firma uit Wallonië biedt bevolkte kasten aan tegen de prijs van 1.350 F.
1949 - Senator Leysen dient een wetsvoorstel in om het gebruik van D.D.T. tijdens de bloei van planten die door de nuttige insecten, zoals de bijen worden bevlogen, te verbieden. Op de overtreding staat een boete van 1.000 F.
XXXIIe jaargang MAART 1948 nummer 3