Geschiedenis KOIV - Periode van 1960 tot 1969

Artikelindex

Periode van 1960 tot 1969

pastoor1960 - Bij het begin van dit nieuwe decennium telt het Oost-Vlaams verbond 750 leden.
- Voorstel tot aankoop van bijenkasten voor de imkers via de Belgische Syndicale Kamer voor Bijenteelt.
- Lessenreeks te Sint-Niklaas: 8 zondagen en 34 deelnemers.
- Wijziging aan de wetgeving op het plaatsen van bijenvolken: in bebouwde kom van gemeenten met minder dan 5000 inwoners en voor minder dan 10 volken is geen procedure Commodo et Incommodo meer vereist.
1961 - Lessenreeks te Petegem: 6 lessen van 2 uren.
- Vlaamse Bijenbond krijgt een toelage van 300.000 fr.
- 3 september 1961: bijenteeltstudiedag in de lokalen van Rijkslandbouwhogeschool, Coupure te Gent.
Sprekers en onderwerpen:
Dr. Wallon : sexoclasinen;
E.H. De Witte : lichtbeelden - bijenteeltuitbatingen;
Ir. Van Laere : wetenschappelijk bijenteeltonderzoek;
Senator Leysen : bedenkingen bij deze studiedag.
- Opmaken van een modelcontract voor het reizen met bijen in de fruitstreek.
1962 - Of het begin van mijn imkersloopbaan. We startten met Musschekasten en een begeleidende peter van 85 jaar!
- Bijenteeltcursussen: terug te Petegem aan de Leie en dit maal ook te Zottegem.
- Het Oost-Vlaams verbond telt 791 leden, verdeeld ver 29 afdelingen.
- Onderzoek van 2.000 honingstalen te Gent, ingezonden uit gans Vlaanderen. Wat met het stuifmeel in de honing?
- Hulde aan René Lekens uit Zomergem, 40 jaar imker.
- Gerechtelijke uitspraak te Bambrugge in het voordeel van de imker.
- Onderzoek in Duitsland naar de gemiddelde jaarresultaten over een periode van 66 jaren:
goede honingjaren 21 32% of 3 op 10
middelmatige jaren 26 39% of 4 op 10
slechte honingjaren 19 29% of 3 op 10
1963 - De afdeling Deinze richt haar eerste bijenmarkt in en in Gent wordt een lessenreeks georganiseerd.
- Het Oost-Vlaams verbond telt 784 leden, die 5200 kolonies melden.
- Italiaanse moeren kosten 90 fr. en ook kunnen Marokkaanse Saharakoninginnen via een tussenpersoon aangekocht worden.
- Interne spanningen in het Oost-Vlaams bestuur leiden tot allerhande uitzonderingsmaatregelen.
- Voorzitter Emiel Van Audenhove ontvangt het bronzen en ondervoorzitter August Smet het zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid. Deze laatste eveneens de Gouden medaille in de Kroonorde.
1964 - Gemeente Beveren zal ter bescherming van de natuur nectargevende bomen en struiken aanplanten.
- De afdeling Lovendegem krijgt predikaat "Koninklijk".
- De Aalstermethode wordt overal gepropageerd en in ruime kring toegepast.
- Het lidgeld bedraagt 75 fr.
- 50-jarig bestaan Vlaamse Imkersbond "met of zonder standregelen", daar valt nog over te discussiëren !
1965 - 200 Apimondiacongres te Boekarest.
- Met enige verwondering wordt kennis genomen van het feit dat in Amerika zogenaamde Pakketbijen, zelfs tot over een afstand van 3000 km van de ene imker naar de ander verstuurd worden. Dit gebeurt in de maand april in "pakketten" van ongeveer 450 gr. Deze bijen geven dan honing op de hoofddracht in juni-juli.
1966 - "Stuifmeel is een kostbaar verdedigingswapen van de bij tegen de moordende Nosema; voorkom Nosema door veel aanvoer van vers stuifmeel in de nazomer en de herfst".
- Gemeld wordt dat sporen van Amerikaans vuilbroed na 35 jaar nog steeds levenskrachtig zijn.
- Cursus bijenziekten in Oost-Vlaanderen.
- In de Belgische Syndicale Kamer wordt eenparig aangenomen dat in de jaren dat de Vlaamse voorzitter de vergaderingen leidt het Nederlands als voertaal zal gebruikt worden (vergadering van 9 oktober 1966).
- Op 30 oktober 1966 wordt in Gent de "Gentse Imkersvereniging" gesticht.
1967 - Men droomt van een vast secretariaat voor de Vlaamse Imkersbond. .
- Enkele spreuken:
"Als de zeis gaat door het graan, is het honinghalen gedaan"
"Als de bieën huiswaarts vluchten, zit er regen in de luchten" "Gebrekkige inwintering,
dode uitwintering!"
1968 - 18-25 februari: deelname aan landbouwtentoonstelling op de Heysel, stand langs Vlaamse zijde verzorgd door de heer G. Lammerant.
- Zinnebeeld van bieënkorf: -St. Ambrosius, de geleerdheid; St. Bemardus van Clervaux en St. Johannes Chrisostomus, de welsprekendheid.
- In het maandblad van april verschijnt een aprilgrap meldende dat het Ministerie van Volksgezondheid bij de imkers een controlebezoek plant. Veel bieboeren zijn hierop duchtig uit de startblokken geschoten en hebben hun "biekot" eens duchtig opgeruimd.
- Kamiel Heirman uit Kalken wordt 100 jaar en is 90 jaar imker. Zijn lijfspreuk: "Verstoor nooit de harmonie in de bijenkast; ga niet te veel tegen de natuur in, want haar wil buigt men nooit volledig om".
- In aanwezigheid van vele Oost-Vlaamse imkers overhandigt voorzitter Bruylants van de Vlaamse Imkersbond aan de eeuweling een herinneringsmedaille met aan de ene kant het embleem van het maandblad en op de ander zijde een kleine opdracht.
- Koolzaadteelt in Oost-Vlaanderen: 33 ha.
1969 - Sommige wilgensoorten stekken moeilijk, men raadt aan het in turfmolm te proberen.
- Bijengift en zijn werking, een bijdrage van J. Mossevelde, met sprekende getuigenissen.
- 14 september 1969: hulde aan wijlen senator Edmond Leysen, erevoorzitter Vlaamse Imkersbond en viering van het 75-jarig bestaan van de Belgische Syndicale Kamer voor Bijenteelt.
- 1969 was een goed honingjaar met "ruime opbrengst"